Privacy Policy

HomePrivacy Policy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Bc. Iveta Dostálová, DiS.
IČO: 74529145

Care by Ivet v DRAKI STUDIU, Prvního pluku 12a, 186 00 Praha 8 – Karlín
Masážní služby jsou prováděny na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
Email: carebyivet@gmail.com;Tel.: +420 777 492 082

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále jen “VOP”, upravují smluvní vztahy mezi Ivetou Dostálová – Care by Ivet, dále jen „provozovatel“a osobou kupující si masérské služby, dále jen „zákazník“, při objednání služeb, nabízených provozovatelem.
2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem se vedle těchto VOP řídí aktuálně platným ceníkem a dále Všeobecnými obchodními podmínkami uveřejněnými na internetovém portálu www.carebyivet.cz
3. Tyto obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávající a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

ROZHODNÉ PRÁVO A PRÁVNÍ REŽIM
1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

PROCES OBJEDNÁNÍ SLUŽEB A JEJICH ÚHRADY
1. Objednání – zákazník vyjadřuje svůj zájem o službu objednáním služby telefonicky či e-mailem. Zákazník vyjadřuje objednáním svůj zájem o službu a souhlas s těmito obchodními podmínkami nebo zakoupením dárkového certifikátu. Pro uzavření smlouvy je nutné přijetí objednávky zákazníka provozovatelem.
2. Provozovatel není povinen jednotlivou objednávku zákazníka potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro provozovatele závazná.
3. Objednávka zákazníka musí obsahovat dostatečné údaje pro identifikaci zákazníka (jméno a příjmení, telefonní číslo případně e-mailovou adresu), identifikaci objednávaného produktu či služby.
4. Služby jsou hrazeny zákazníkem v hotovosti, nebo převodem na účet.

PODMÍNKY ČERPÁNÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ
1. Dárkovýpoukaz opravňuje jeho držitele k čerpání služeb provozovatele Ivety Dostálové, Care by Ivet v DRAKI STUDIU, ul. Prvního pluku 12a, 186 00, Praha 8 – Karlín.
2. Dárkový poukaz lze uplatnit a služby čerpat pouze do šesti měsíců od data zakoupení, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Datum platnosti poukazu je vždy uvedeno na každém dárkovém poukazu.
3. Lhůtu platnosti lze prodloužit před uplynutím platnosti certifikátu a to za 50% cenu dárkového certifikátu. Prodloužením se rozumí obnovení platnosti certifikátu na dalších šest měsíců od data vypršení platnosti předešlé. Dárkový certifikát se dá prodloužit vždy pouze jednou.
4. Vybrané služby si je zákazník povinen rezervovat prostřednictvím emailu, nebo telefonicky na čísle uvedeném na dárkovém certifikátu v dostatečném předstihu.Při rezervaci masáže lze změnit druh masáže uvedené na certifikátu za masáž ve stejné, nebo nižší cenové hodnotě.
5. Dárkový certifikát není směnitelný za hotovost a nelze ho vrátit, není dovoleno kopírování, či jiné úpravy dárkové poukázky.
6. V případě, že je klient objednán a pokud není závazná rezervace vybrané služby omluvena 24 hodin předem, hodnota objednané služby se automaticky klientovi z dárkového certifikátu odečte nebo mu propadá viz všeobecné podmínky.
7. Zakoupením dárkového poukazu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující je povinen seznámit osobu, které dárkový certifikát daruje, s podmínkami zde uvedenými. Přijetím dárkového poukazu jeho držitel souhlasí s podmínkami zde uvedenými.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Termín návštěvy
2. Termín návštěvy je třeba dohodnout prostřednictvím emailu, nebo telefonicky.
3. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy klienta rezervuje příslušný čas.
4. Přeobjednání
5. Pokud se zákazník z vážných důvodů nemůže v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.
6. Prostory studia nejsou přístupné v libovolnou dobu. Pokud zákazník přijde před objednaným termínem, vyčká v čekárně, tj. místnosti před místností, kde probíhají masáže, k tomu určená.
7. Pozdní příchod
8. Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.
9. Absence zákazníka
10. V případě nepřítomnosti nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši 50% objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty dárkového certifikátu.
11. Odmítnutí masáže
12. Masáž může být odmítnuta v těchto případech:
13. a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
14. b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
15. c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
16. d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
17. e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem
18. Předčasné ukončení masáže
19. Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
20. a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
21. b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
22. c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
23. d) během masáže bude zákazník chovat nepřístojným způsobem
24. Informovaný souhlas zákazníka
25. Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas
26. Ceník masáží
27. Ceník masáží je na webových stránkách provozovatele www.carebyivet.cz v sekci MASÁŽE A TERPIE, pod jednotlivými druhy masáží a beauty terapií.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Zpracování osobních údajů
2. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Zákazník poskytnutím emailové adresy souhlasí se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu, tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tyto obchodní podmínky uzavřely po důkladném seznámení se s jejich obsahem, svobodně a vážně, přijímají je, přičemž práva a povinnosti v nich stanovené se zavazují dodržovat.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 01.11. 2020.

 

image
https://www.carebyivet.cz/wp-content/themes/maple/
https://www.carebyivet.cz/
#b8b8b8
style1
paged
Načítání...
/data/9/d/9df179e0-a9d7-48ce-a5c3-d9f2537c4ae6/carebyivet.cz/www/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
on
off